حضور روتک در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی شهر مشهد مهر 94

حضور قدرتمند روتک در چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 23 تا 26 مهرماه 94 سالن مولوی