دعوت به پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد آبان 95

حضور روتک در پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی در نمایشگاه بین المللی مشهد سالن ابوسعید مورخ 25 تا 28 آبان ماه 1395

 

 پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد  پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد  پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد