دعوت به سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران، دی ماه 95

حضور قدرتمند روتک در بزرگترین رویداد تبلیغاتی سال در نمایشگاه  تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران مورخ 15 تا 18 دی ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی ؛ سالن 6 - ساعت بازدید 9 تا 17

 

نمایشگاه تبلیغات نمایشگاه تبلیغات نمایشگاه تبلیغات
نمایشگاه تبلیغات نمایشگاه تبلیغات نمایشگاه تبلیغات نمایشگاه تبلیغات
نمایشگاه تبلیغات نمایشگاه تبلیغات نمایشگاه تبلیغات نمایشگاه تبلیغات