حضور قدرتمند روتک در بزرگترین رویداد تبلیغاتی سال در نمایشگاه  تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران مورخ 15 تا 18 دی ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی ؛ سالن 6 – ساعت بازدید 9 تا 17

دعوت به سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران، دی ماه 95
جمعا 1 رای و میانگین رضایت مشتریان 5