تنظیم آینه دستگاه لیزر

برای تنظیم آینه لیزر به شکل کلی چند پارامتر مورد نظر است. باید توجه داشت این کار در فضای سه بعدی انجام می شود و تحلیل کامل آن برای هر فرد کار آسانی نیست و به تجربه نیاز دارد اما با اعمال برخی محدودیت های حرکتی در دستگاه لیزر که توسط کارشناس طراح دستگاه لیزر انجام می شود.

اعمال برخی بُعد های حرکتی توسط پیچ ها و نگه دارنده ها برای اپراتور حذف شده و یک بار توسط کارشناس نصب و راه اندازی تنظیم و (در صورت صرف نظر از استهالک و دستکاری غیر متعارف) برای همیشه ثابت و بدون نیاز به تغییر می ماند.

قسمتی که اپراتور می تواند برای تنظیمات آینه لیزر به کار بگیرد پیچ های تنظیم و جهت دهی بازتاب هر آینه لیزر نسبت به دیگری و در نهایت لنز می باشد. معمولا هر آینه سه عد پیچ تنظیم دارد که یک عدد در بالای آینه لیزر و دو عدد در پایین قرار دارند.

تنظیم آینه لیزر

پیچ تنظیم ارتفاع آینه لیزر :

اگر پیچ سمت بالا به سمت چپگرد یا راستگرد چرخانده شود سر آینه لیزر به سمت جلو یا عقب حرکت میکند که بازتاب آینه نیز پرتو لیزر را به سمت بالا و پایین حرکت می کند.

تنظیم آینه دستگاه لیزر

پیچ های تنظیم بازتاب آینه لیزر به چپ و راست :

پیچ های پایین آینه لیزر به شکل متقارن عمل میکنند یعنی اگر پیچ راست در جهت بسته شدن چرخانده شود آینه به سمت راست جلو آمده و پرتو بازتاب به سمت چپ حرکت می کند و اگر پیچ در جهت باز شدن چرخانده شود آینه به سمت چپ به عقب حرکت می کند به شکل متقارن اگر پیچ چپ در جهت بسته شدن چرخانده شود آینه لیزر به سمت چپ جلو آمده و پرتو بازتاب به سمت راست حرکت می کند و اگر پیچ در جهت باز شدن چرخانده شود آینه به سمت راست به عقب حرکت می کند.

شماره حالت

شرح تغییرات

تغییر شکل آینه لیزر

تغیرات پرتو لیزر

1

پیچ بالا در جهت بسته شدن بچرخد

سر آینه لیزر پایین می آید

پرتو لیزر پایین می رود

2

پیچ بالا در جهت باز شدن بچرخد

سر آینه لیزر باال می آید

پرتو لیزر بالا می رود

3

پیچ راست در جهت بسته شدن بچرخد

آینه لیزر به چپ زاویه می گیرد

پرتو لیزر به چپ می رود

4

پیچ راست در جهت باز شدن بچرخد

آینه لیزر به راست زاویه می گیرد

پرتو لیزر به راست می رود

5

پیچ چپ در جهت بسته شدن بچرخد

آینه لیزر به راست زاویه می گیرد

پرتو لیزر به راست می رود

6

پیچ چپ در جهت باز شدن بچرخد

آینه لیزر به چپ زاویه می گیرد

پرتو لیزر به چپ می رود

آینه دستگاه لیزر
آینه لیزر

یکی از مهمترین نکات در تنظیم آینه لیزر همراستا بودن پرتو با حرکت محور می باشد اگر پرتو موازی خط حرکتی محور نباشد با حرکت کردن محور انحراف پرتو افزایش می یابد لذا هدف اصلی از تنظیم آینه همراستایی پرتو لیزر با سیستم مکانیکی می باشد.

آینه لیزر برای نصب نیاز به تنظیم دارد که در قسمت اول از مجموعه اموزش تنظیم اینه دستگاه لیزر برایتان راجع به پیچ تنظیم آینه دستگاه لیزر صحبت کردیم. همان طور که مشخص است دو آینه لیزر رویدستگاه لیزر جهت انتقال پرتو تا هد روی ماشین قرار دارند. آینه لیزر اول که به نام آینه ثابت یا آینه محور Y شناخته می شود جلوی تیوب لیزر قرار می گیرد و وظیفه انتقال لیزر تا آینه لیزر دوم که آینه متحرک یا آینه محور X نام دارد را به عهده دارد فاصله مناسب این آینه تا تیوب دستگاه لیزر 5 سانتی متر می باشد.

آموزش تنظیم آینه دستگاه لیزر

در تنظیم آینه لیزر قرار گرفتن اشعه لیزر در وسط آینه لیزر کمک شایانی در جلوگیری از تلفات می کند. البته این موضوع بدین معنی نیست که قرا گرفتن پرتو در حول نواحی مرکزی آینه لیزر نشان دهنده ی تنظیم نبودن آن باشد. این موضوع صرفا برای بهینه سازی مورد نظر است.

برای تنظیم کردن آینه ها آینه اول (Y) بعد از مطمئن شدن از قرارگیری در فاصله مناسب از تیوپ لیزر باید محور Y را تا حد امکان به انتهای دستگاه لیزر یا بالای میز حرکت داد سپس با استفاده از یک چسب کاغدی یا اکرولیک جهت نشان دادن محل برخورد روی آینه لیزر متحرک X قرار داد.

تنظیم آینه دستگاه لیزر

در این حالت با زدن کلید پالس یا آتش (Fire or Pulse) یک پرتو با طول زمانی مشخصی به آینه لیزر اول برخورد کرده و بازتاب آن روی آینه لیزر دوم نمایان می شود. این علامت می تواند به شکل یک سوختگی روی چسب کاغذی یا لکه ای سفید رنگ روی اکرولیک شفاف باشد. در این حالت دو آینه لیزر کمترین فاصله را با یکدیگر دارند لذا محل برخورد پرتو به آینه X به عنوان مرجع تعیین شده و در مرحله بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

برای تنظیم بهتر و دقیق تر پیشنهاد می شود تنها از یک پالس با زمان کوتاه استفاده کنید که سوختگی یا اثر زیادی به جا نگذارد این امر کمک می کند جابه جایی محل برخورد پرتو در فواصل دورتر به راحتی قابل تشخیص باشد.

در ادامه مجموعه آموزش های تنظیم آینه دستگاه لیزر ، توضیحات و آموزش تکمیلی برای شما آورده شده است. بعد از علامت گذاری در نزدیک ترین نقطه آینه ها لیزر نسبت به یکدیگر می بایست آینه ها تا حد امکان از همدیگر دور شوند و دوباره یک پالس جهت علامت گذاری ارسال شود. باید توجه داشت که محل برخورد دوم دقیقا روی محل برخورد اول قرار بگیرد. در دستگاه های لیزر که تنظیمات به شدت به هم خورده، ممکن است برخورد نقطه دوم اتصال روی آینه لیزر قرار نگیرد لذا به جای این که در دورترین نقطه پالس اعمال شود، باید در فواصل کوتاه تری پالس اعمال شده و میزان انحراف پرتو تعیین و اصالح شود.

تنظیم آینه لیزر

تنظیم آینه لیزر

در شکل زیر به عنوان مثال محل برخورد پرتو دوم نسبت به پرتو اول مشخص شده که کمی به سمت راست و بالا منحرف شده است لذا می بایست نقطه دوم به وسیله ی پیچ های تنظیم روی نقطه اول منطبق شود.

تنظیم آینه دستگاه لیزر

در مرحله اول می بایست پرتو به سمت پایین و در مرحله دوم به سمت چپ حرکت کند تا هر دو نقطه بر هم منطبق شود. برای پایین آمدن پرتو می بایست پبچ تنظیم بالا را در جهت باز شدن حرکت داد تا به میزان مورد نیاز سر آینه لیزر به سمت عقب حرکت کند.

تنظیم آینه دستگاه لیزر

در مرحله بعد می بایست با توجه به وضعیت پیچ های پایین پیچ سمت راست را کمی در جهت بسته شدن چرخاند که سمت راست آینه لیزر به سمت چپ زاویه پیدا کند یا این که پیچ سمت چپ را در جهت باز شدن چرخاند که سمت چپ آینه لیزر به سمت عقب زاویه کمتری پیدا کند. بعد از تنظیم کردن آینه لیز محور Y، نوبت به آینه محور X می رسد در این مورد نیز می بایست مطابق عملیات انجام شده روی محور Y همان اقدامات به عمل آید یعنی ابتدا محور Y به وسط میز جهت تنظیم و دسترسی راحت به پیچ های تنظیم پشت آینه متحرک منتقل شود سپس هد لیزر باید به نزدیک ترین نقطه با آینه متحرک قرار گیرد.

تنظیم آینه لیزر

سپس با یک پالس علامتی جهت مشخص شدن نقطه برخورد پرتو با هد اعمال می کنیم و هد لیزر را به دور ترین نقطه از آینه محور X منتقل می کنیم. در این هنگام بهتر است از تغییرات در موقعیت محور Y خودداری کنید چرا که در صورت عدم تنظیم صحیح محور Y این تغییرات باعث بروز خطا در تنظیم محورX می شود.

در صورتی که درباره تنظیم آینه دستگاه لیزر با مشکل مواجه شدید و یا سوالی در این زمینه دارید، آن را از طریق قسمت نظردهی اعلام بفرمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت جوابگوی شما باشند.

آموزش تنظیم آینه دستگاه لیزر
جمعا 6 رای و میانگین رضایت مشتریان 4.8